Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 • Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów.
 • Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Marcina Michlickiego – z którym można się skontaktować poprzez e-mail: zielona@sppaprotnia.konin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie szkoły: sppaprotnia.konin.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, klasa) przechowywane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
 • W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (system kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:

- zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

- ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

- wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

- ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

- zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 • Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Data dodania: 2023-03-17 07:56:55
Data edycji: 2023-03-17 07:59:16
Ilość wyświetleń: 248

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej